AS RIVERITO PAKKUMINE AS JÄRVEVANA AKTSIONÄRIDELE 15.08.2014

AS Riverito („Ülevõtja“) teeb kooskõlas ülevõtmispakkumisreeglite ja muude Eesti Vabariigi õigusaktidega pakkumise kõikide AS Järvevana („Sihtemitent“) aktsiate omandamiseks, mis ei ole juba Ülevõtja omandis, järgnevatel tingimustel („Pakkumine“):

Ülevõtja

AS Riverito, registrikood 10068039, aadress Järvevana tee 9G, Tallinn 11314, Eesti Vabariik.

Sihtemitent

AS Järvevana, registrikood 10068022, aadress Järvevana tee 9G, Tallinn 11314, Eesti Vabariik.

Ülevõtja ja temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute poolt kontrollitavate Sihtemitendi aktsiate või nendega esindatud häälte arv

AS Riverito poolt kontrollitavate AS Järvevana aktsiate arv on 12 742 686, mis moodustab 71,99% AS Järvevana aktsiakapitalist. Käesoleva Pakkumise raames puuduvad Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud.

Ülevõtmispakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

AS Järvevana on emiteerinud 17 700 000 nimelist nimiväärtuseta lihtaktsiat, mille ISIN on EE3100003559 („Aktsiad“ ja igaüks eraldi „Aktsia“). AS-l Järvevana on ainult ühte liiki aktsiaid. Aktsiatega kaubeldakse NASDAQ OMX Tallinna börsi Balti lisanimekirjas. Kõik Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Iga Aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja AS Järvevana põhikirjas ettenähtud õigused.

Pakkumise esemeks on kõik AS Järvevana Aktsiad, mis ei ole juba Ülevõtja omandis, s.o. 4 957 314 Aktsiat, mis moodustavad kokku 28,01% AS Järvevana aktsiakapitalist.

Ülevõtmispakkumise hind ja tasumise viis

Ülevõtmispakkumise hind on 0,84 eurot (EUR) Aktsia eest. Aktsiate eest tasutakse rahas.

Ülevõtmispakkumise tähtaeg on 28 päeva Pakkumise teate avalikustamisest (18. august kuni 15. september 2014). Tehingukorraldused peavad olema antud väärtpaberikonto halduritele viisil, et väärtpaberikonto halduritel oleks võimalik registreerida tehingukorraldused EVK-s hiljemalt 15. septembril 2014, s.t pakkumise viimasel päeval kell 17:00.

Pakkumise lõpuleviimise tingimus

Ülevõtja kohustus osta ja iga Pakkumise aktseptinud Sihtemitendi aktsionäri („Aktsionär“) kohustus müüa Aktsiaid Pakkumise käigus tekivad ainult juhul, kui Ülevõtja saab Pakkumise käigus aktsepti sellise hulga Aktsiate osas, mis koos kõigi juba Ülevõtjale kuuluvate Aktsiatega moodustavad vähemalt 15 930 000 Aktsiat ehk üheksakümmend protsenti (90%) kõigist Sihtemitendi Aktsiatest ning vastavate Aktsiatega esindatud häältest.

Väärtuspäev

19. septembril 2014 („Väärtuspäev“) arveldatakse Pakkumisele aktsepti andnud AS Järvevana aktsionäride müügitehingud väärtpaberiülekanne makse vastu põhimõttel. AS Riverito tasub müüdavate Aktsiate arvule vastava Aktsia hinna igale Pakkumise aktseptinud AS Järvevana aktsionärile 19. septembril 2014 vastavate Aktsiate ülekandmise vastu.

Pakkumise aktseptimise kord

Iga AS Järvevana aktsionär, kes soovib Pakkumist aktseptida, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu ta on avanud väärtpaberikonto Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK) ning kelle kaudu avatud väärtpaberikontol hoitakse talle kuuluvaid Aktsiaid. Kontohalduri juures tuleb Aktsiate müümiseks käesolevas Pakkumises sätestatud tingimustel registreerida tehingukorraldus Aktsiate müügiks.

Prospekti levitamise kohad

Pakkumise prospekt avalikustatakse NASDAQ OMX Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqomxbaltic.com) ning Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee). Prospekt on paberkandjal kättesaadav AS Riverito kontoris Pärnu maantee 141, Tallinn, Eesti Vabariik.

Käesolev pakkumise teade ja ülevõtmispakkumisprospekt on kooskõlastatud Finantsinspektsiooni poolt 15. augustil 2014.

Ava või laadi alla PDF fail: Riverito ÜVP prospekt 15.08.2014

Börsiteade NASDAQ OMX Tallinna börsi veebilehel: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=620705&messageId=769828